Tổng quan về trường đại học Nova Southeastern University: Tỷ lệ chấp nhận, học phí, v.v.

Thông tin chi tiết về tỷ lệ tốt nghiệp

58% sinh viên tốt nghiệp trong số tất cả sinh viên toàn thời gian, lần đầu tiên bắt đầu học vào mùa Thu năm 2013. Hãy nhớ rằng nhiều sinh viên đăng ký học thường không phải là sinh viên lần đầu, vì hầu hết là người lớn học. Do đó, số lượng sinh viên lần đầu theo học truyền thống là thấp.

Xem thêm:  12 trường cao đẳng cần mù hàng đầu năm 2023