Kết quả thi hết trình độ A1 - CT liên kết với Đức - Khoá 5

Ngày đăng: 20/12/2012

Thời gian học: 11/10/2012 - 05/12/2012    

Stt

Họ và tên

Tham gia

Nghe/

25

Đọc/ 25

Viết/

25

Nói/

25

Tổng/

100

1

Phạm Quang Bách

100%

14.94

13.28

18.26

14.11

60.59

2

Nguyễn Thái Cường

100%

21.58

24.90

22.41

24.90

93.79

3

Nguyễn Tiến Dương

97%

18.26

23.24

22.41

21.58

85.49

 

4

Trần Đức Đoàn

88%

16.60

23.24

19.92

14.94

74.70

5

Nguyễn Đức Huy

91%

19.92

24.90

24.07

20.75

89.64

6

Nguyễn Đình Quang

97%

13.28

14.94

19.09

14.11

61.42

7

Dương Đức Thắng

100%

13.28

24.90

19.09

21.58

78.85

8

Trần Văn Tiến

100%

11.62

16.60

18.26

16.60

63.08

9

Vũ Hoàng Long

(97%)

8.30

18.26

15.77

9.96

52.29

 

 

+ Trở về trang trước