Danh sách sinh viên chương trình Đức khóa IX (2016-2017)

Ngày đăng: 11/04/2017

 

 

 

 

TT Họ và tên  Điện thoại
di động 
Email Giới tính Năm sinh
1 Đặng Tiến An 1202733776 dangtienan198@gmail.com nam 10.08.1998
2 Đặng Duy Anh 0982876801 duyanh6598@gmail.com nam 06.05.1998
3 Nguyễn Tùng Bách 0934373801 nguyentungbach1509@gmail.com nam 15.9.1998
4 Nguyễn Tiến Cường 01867627774 nguyentiencuong1705@gmail.com nam 17.05.1998
5 Lê Quang Diệu  0915599848 dieulq98@gmail.com nam 13.05.1998
6 Nguyễn Minh Đức 0904223265 nguyenminhduc10051997@gmail.com nam 10.05.1997
7 Nguyễn Việt Duy (lớp phó) 01237182461 vietduy081098@gmail.com nam 8.10.1998
8 Nguyễn Tất Huy Hoàng 0967424516 huyhoang.nguyen712@gmail.com nam 07.12.1997
9 Mai Trọng Huy (lớp trưởng) 01238464271 huymai2301wittmann@gmail.com nam 23.01.1998
10 Quách Tống Vũ Huy 0916660525 vuhuy0105@gmail.com nam 01.05.1998
11 Trần Quang Minh 01235379218 tranquangminh98@gmail.com nam 15.05.1998
12 Kiều Tuấn Minh 01648964433 tuanminhkieu4@gmail.com nam 11.11.1998
13 Bùi Thị Mai Linh 01636326399 buithimailinh21@gmail.com nữ 21.01.1998
14 Nguyễn Bá Nghĩa 0975322180 nguyenbanghia59kt6.nuce@gmail.com nam 23.05.1996
15 Đặng Ngọc Anh Quân 01653246884 zitana@ymail.com nam 09.7.1998
16 Nguyễn Tùng Lâm 01274671179 tung_lam_1800@yahoo.com nam 1.8.1997

 

+ Trở về trang trước