Quyết định về việc mở khoá đào tạo Thạc sỹ ngành Quản trị Công nghiệp, khoá 3 (2012 - 2014)

Ngày đăng: 24/11/2012

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

-        Căn cứ Quyết định số 144/CP ngày 8/8/1966 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Xây dựng.
-        Căn cứ điều lệ trường Đại học, ban hành theo quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định trách nhiệm và quyền hạn của Hiệu Trưởng các trường Đại học thuộc Bộ.
-        Căn cứ Quyết định số 3974/QĐ-BGDĐT về việc cho phép Trường Đại học Xây dựng Hà Nội liên kết đào tạo với Trường Quản lý HEC-ULg thuộc Đại học Liège (Vương quốc Bỉ)

-        Căn cứ thoả thuận hợp tác giữa trường Đại học Xây dựng và Trường Quản lý HEC thuộc Đại học Liège, Bỉ ký ngày 12/3/2010.
-        Căn cứ công văn số 146/BGD&ĐT-TCCB và Quyết định số 406/QĐ-TCCB về việc thành lập Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Tư Vấn Quốc tế.
-        Theo đề nghị của ông Giám Đốc Trung tâm Hợp tác Đào tạo & Tư vấn Quốc tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Mở khóa đào tạo Thạc sĩ ngành Quản trị Công nghiệp giữa trường Đại học Xây dựng (NUCE) và trường Quản lý HEC - thuộc ĐH Liege, Vương quốc Bỉ.
(Có danh sách học viên kèm theo quyết định này).
Điều 2. Chương trình đào tạo và thời gian đào tạo:
Chương trình đào tạo: gồm 2 giai đoạn
    * Giai đoạn 1: Chương trình do trường Quản lý HEC-Ulg thuộc Đại học Liège và Đại học Xây dựng cấp bằng
Học viên học trong một năm học (hai học kỳ) tại trường Đại học Xây dựng (Hà Nội) theo chương trình Thạc sĩ thực hành ngành Quản trị Công nghiệp. Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, học viên được trường Quản lý HEC-Ulg thuộc Đại học Liège cấp chứng chỉ Thạc sĩ Thực Hành ngành Quản trị Công nghiệp (Executive Master in Industrial Management) bậc 1 năm và trường Đại học Xây dựng cấp Chứng chỉ Sau đại học cùng chuyên ngành.
    * Giai đoạn 2: Chương trình hoàn toàn do phía Bỉ xây dựng và cấp bằng
Học viên hoàn thành giai đoạn 1 và đáp ứng các điều kiện vào học giai đoạn 2 sẽ học trong một năm học (hai học kỳ) tại trường Quản lý HEC thuộc Đại học Liège theo chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa học ngành Khoa học Quản lý hoặc chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa học ngành Kỹ thuật Quản lý. Sau khi hoàn thành giai đoạn 2 tại trường Quản lý HEC-Ulg thuộc Đại học Liège, học viên được cấp bằng Thạc sĩ Khoa học Quản lý (Master of Science in Management) bậc 2 năm hoặc bằng Thạc sĩ Khoa học về Kỹ thuật Quản lý (Master of Science in Management Engineering) bậc 2 năm tùy theo chuyên ngành lựa chọn của học viên sau giai đoạn 1.
Thời gian đào tạo:  01 năm tại tr­ường Đại học Xây dựng  (2012 -2013)
01 năm tại trường Quản lý HEC thuộc Đại học Liège (Vương quốc Bỉ) cho giai đoạn 2.
Điều 3. Các ông Giám đốc Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Tư vấn quốc tế ICCEC, giảng viên và học viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
(đã ký)
TS. LÊ VĂN THÀNH

+ Trở về trang trước