Danh sách học viên chương trình Việt - Bỉ khoá V (2014 - 2016)

Ngày đăng: 16/10/2014

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chuyên ngành

ĐT

Email

1

Ngô Thị Vân Nhạn

05/5/1983

Kinh tế XD

0983551402

ngovannhan55@gmail.com

2

Nguyễn Thị Thanh Thảo

30/4/1989

Quản trị KD

01266688862

nguyenthanhthaoftu@gmail.com

3

Nguyễn Hoàng Gia

16/6/1984

XD Cầu đường

0978966472

nguyenhoanggia166@gmail.com

4

Trần Hoàng Hà

17/11/1992

Công trình thuỷ

0915553516

ha.tranhoang1711@gmail.com

5

Hoàng Ngọc Tuấn

26/9/1990

XDDD &CN

01689990461

hoangngoctuanxf@gmail.com

6

Hồ Đức Ninh

01/9/1991

Kinh tế Đầu tư

01674655779

hoducninh@gmail.com

7

Bùi Thị Tuyết Nhung

05/6/1987

Kinh tế XD

0986353159

buituyetnhung87@gmail.com

8

Nguyễn Thành Chung

09/12/1989

Kiến trúc

0945013144

chung.nguyenthanh89@gmail.com

9

Vũ Tuấn Minh

06/8/1992

Kinh tế XD

0984831547

tuanminh92@gmail.com

10

Lê Hoàng Long

24/11/1985

Kinh tế XD

0973414426

hoanglong.le.vn@gmail.com

11

Vũ Đoàn Linh

01/7/1989

Kiến trúc

0983500958

vudoanlinh17@gmail.com

12

Vũ Thành Công

14/01/1989

Kiến trúc

0989346399

cong.vuthanh1401@gmail.com

+ Trở về trang trước