THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ 2 KHÓA 6 (Năm học 2013-2014)

Ngày đăng: 07/03/2014

TIME TABLE FOR SECOND SEMESTER ( 2014)

 

 6th  BATCH – NTU

 

 TIMETABLE  Second semester will start  after TET holidays

(18 weeks, from week No 27 ( 10th  February 2014 ) To end of  week No 44 (14th  June  2014 ).

Xem Thời khóa biểu : THỜI KHÓA BIỂU Ky 2 Khoa 6 SE-CEM NTU.pdf

 

 

 

+ Trở về trang trước