Danh sách sinh viên khoá 2 (2011-2013)

Ngày đăng: 15/04/2013

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chuyên ngành

ĐT

Email

1

Nguyễn Quốc Anh

29/4/1979

Quản lý KT

0904289244

quocanhvncc@yahoo.com.vn

2

Phan Xuân Bách

21/5/1989

Kinh tế XD

0987315054

constantine_2105@yahoo.com

3

Nguyễn Thanh Bình

25/6/1988

Kinh tế XD

0437562775

dimanche256@gmail.com

4

Đoàn Việt Dũng

22/11/1971

Kinh tế XD

0904119973

doanvietdung@vncc.vn

5

Dương Thị Hà

16/7/1985

Kinh tế XD

0902016785

duonghavncc@gmail.com

6

Nguyễn Thanh Hải

14/4/1980

Kinh tế XD

0935666000

ngthair@yahoo.com

7

Nguyễn Thị Hiền

22/02/1979

Kinh tế XD

0982064074

hienvncc@gmail.com

8

Nguyễn Hải Lộc

15/8/1976

XDDD & CN

0989086468

NHL6868@gmail.com

9

Nguyễn Đức Minh

12/3/1982

XD Cảng - Đường thuỷ

0989196599

ndminh1982@gmail.com

10

Nguyễn Quỳnh Oanh

08/12/1987

Kinh tế XD

0922514827

ruanqiongying@gmail.com

11

Trần Quốc Vương

19/7/1986

XDDD & CN

0986555636

tranvuong197@gmail.com

+ Trở về trang trước