Giới thiệu trung tâm
Giới thiệu về Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Tư vấn Quốc tế - ICCEC - ĐHXD

I/ Mục tiêu hoạt động.
-          Trung tâm hợp tác đào tạo và tư vấn quốc tế Trường Đại học Xây dựng được thành lập trên cơ sỏ triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng và chủ chương của nhà nước về đẩy mạng công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đạt chuẩn khu vực và quốc tế, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của xã hội và nâng cao năng lực trong các ngành xây dựng cơ bản và cơ sở hạ tầng.

+ Đọc tiếp...

Trang đầu   1    Trang cuối